Algemene Voorwaarden PiekerSTOP

Algemene Voorwaarden PiekerSTOP
Geldig vanaf 14-06-2021


Artikel 1 - Definities

1.1 PiekerSTOP: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder 'PiekerSTOP' de eenmanszaak Praktijk 038. 

1.2 Consument: De (rechts)persoon met wie PiekerSTOP een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Diensten: De door PiekerSTOP te verlenen diensten zoals beschreven op www.piekerstop.nl waaronder het voeren van behandelingsgesprekken en een online trainingsprogramma. 

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen PiekerSTOP en cliënt/klant op grond waarvan PiekerSTOP aan cliënt/klant diensten verleent.

1.5 Website: De door PiekerSTOP beheerde Website.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Piekerstop.nl
Kloosterakker 14
8034 RG Zwolle

Support: info@piekerstop.nl
Telefoon: 038 - 202 20 74

Praktijk038
KvK: 73449075
NVO lidmaatschapsnummer 18728
SKJ registratienummer 120007892
AGB praktijk: 94064482
AGB persoonlijk: 94105191


Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van PiekerSTOP en op alle met PiekerSTOP gesloten overeenkomsten.

3.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de consument gehanteerde algemene voorwaarden.

3.3 Consument  gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van consument. Consument  kan dus beroep doen op het consumentenrecht en geniet bescherming zoals het herroepingsrecht.

3.4 PiekerSTOP is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

3.5 Indien consument de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat PiekerSTOP tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het eventueel betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.


Artikel 4 - Totstandkoming overeenkomst

4.1 Alle aanbiedingen van PiekerSTOP zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

4.2 De overeenkomst tussen PiekerSTOP en consument komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de website van Piekerstop.nl. De overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door consument via telefoon, email of schriftelijk. De overeenkomst komt daarnaast ook tot stand bij mondelinge overeenkomst tussen PiekerSTOP en consument waarna PiekerSTOP na afloop van een behandelsessie een factuur zal sturen aan consument. 

4.3 PiekerSTOP heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële consument te weigeren.


Artikel 5 - Het aanbod

5.1 PiekerSTOP verleent aan de consument een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de training. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.

5.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is consument niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

5.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

5.4 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

5.5 Consument mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor eigen privégebruik.


Artikel 6 - Rechten en plichten PiekerSTOP

6.1 PiekerSTOP spant zich in om de diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de diensten te allen tijde beschikbaar zijn.

6.2 PiekerSTOP behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de diensten en het systeem. PiekerSTOP zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de diensten en het systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.3 PiekerSTOP kan de diensten en/of het systeem mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de overeenkomst. Indien consument gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met PiekerSTOP.

6.4 PiekerSTOP verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin consumenten worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de diensten van PiekerSTOP. Tenzij consument aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de consument gedurende de looptijd van deze overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces of aanmelding of intake is verstrekt.


Artikel 7 - Rechten en plichten Consument

7.1 PiekerSTOP dient bij het aangaan van de overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan consument worden gevraagd tijdens het registratieproces, aanmelding of intake. Consument dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van PiekerSTOP door te geven.

7.2 Consument dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door PiekerSTOP mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker.

7.3 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de overeenkomst behoudt PiekerSTOP zich het recht voor haar verplichtingen jegens consument op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.2, zonder dat PiekerSTOP tot enige schadevergoeding is gehouden.


Artikel 8 - Prijzen

8.1 Door PiekerSTOP opgegeven of met PiekerSTOP overeengekomen vergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8.2 PiekerSTOP is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan consument met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

8.3 Indien consument niet akkoord wenst te gaan met een door PiekerSTOP kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is consument gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van PiekerSTOP genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden.

8.4 Consument komt met betrekking tot de betaling van verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Consument mag de betaling van het bedrag niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

8.5 Indien PiekerSTOP een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat consument de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij PiekerSTOP geldende regeling.


Artikel 9 - Betaling

9.1 De vergoeding voor gebruik maken van een online training of soortgelijk product wordt voorafgaand gefactureerd.

9.2 Betaling van een 1 op 1 sessie dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.)

9.3 PiekerSTOP heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.4 Indien consument de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal consument, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien consument na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval consument naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-.

9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is PiekerSTOP bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de dienst op te schorten zonder jegens consument tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

9.6 PiekerSTOP heeft ten alle tijden het recht de dienst op te zeggen of uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

9.7 Consument dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met PiekerSTOP.


Artikel 10 - Garantie, refunds en reclame

10.1 PiekerSTOP staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat consument op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door PiekerSTOP geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van PiekerSTOP.

10.2 Gebreken in de beveiliging van de door consument opgeslagen informatie op de systemen van PiekerSTOP, gebreken als gevolg van handelingen van consument zelf of van andere licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van consument.

10.3 Consument dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

10.4 Indien consument het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan consument contact met PiekerSTOP opnemen via de contactpagina op de website. Consument krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van PiekerSTOP. Indien het geschil van consument gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

10.5 Het is niet toegestaan een abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.

10.6 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van consument niet op.


Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat PiekerSTOP ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan PiekerSTOP.

11.2 Het is consument niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

11.3 Het is consument niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

11.4 Consument verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.


Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1 PiekerSTOP is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van consument of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de diensten.

12.2 De aansprakelijkheid van PiekerSTOP jegens consument, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door consument op grond van de overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

12.3 Consument zal PiekerSTOP en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door consument van de diensten.

12.4 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. PiekerSTOP is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden.

12.5 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van PiekerSTOP (hoogste leidinggevend personeel).


Artikel 13 - Advisering

13.1 Alle door PiekerSTOP gegeven adviezen, gedeelde kennis en door PiekerSTOP verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door PiekerSTOP te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door PiekerSTOP verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. PiekerSTOP verleent daarbij geen enkele garantie.

13.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door PiekerSTOP is PiekerSTOP niet aansprakelijk. Consument vrijwaart PiekerSTOP tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van PiekerSTOP.


Artikel 14 - Privacy

14.1 PiekerSTOP respecteert de privacy van consument. PiekerSTOP zal de persoonsgegevens van consument verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van PiekerSTOP is in te zien. Consument stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.


Artikel 15 - Toepasselijk recht

15.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Zwolle bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomst tussen partijen.

15.3 Consument is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PiekerSTOP aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar consument onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. PiekerSTOP is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden. Consument verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

15.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.